DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV ZADARMO!

Platí pre obce Skalité a Čierne

Čo všetko treba vedieť o stavebnom povolení

14.4.2019 2787x

Prvú časť povinných „papierovačiek“ predstavujú územné a stavebné rozhodnutie. Znamená to, že v prípade riadnej stavby, napríklad rodinného domu, budete potrebovať stavebné povolenie. Na drobné stavby vám postačí iba tzv. ohlasovacia povinnosť – ide o stavby s doplnkovou funkciou, pričom ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m. K príkladom patria trebárs rôzne prístrešky, garáže či objekty na chov zvierat. Samozrejme, aj pri špecifických menších stavbách môže stavebný úrad nariadiť začatie stavebného konania. Na druhej strane, často dochádza k situácii, že územné konanie sa zlúči so stavebným. Pre stavebníka je to výhodné, pretože celý proces prebehne rýchlejšie.

Vyhraďte si dva až tri mesiace

Pri vybavovaní stavebného povolenia sa budete musieť vyzbrojiť trpezlivosťou a zároveň sa pripraviť na to, že absolvujete návštevu viacerých úradov. Ak sa chcete od týchto povinností odbremeniť, zverte prácnu úlohu odborníkom, ktorí sa venujú inžinieringu. Majú lepší prehľad a vybavia všetko za vás. Ak budete povoľovacie dokumenty vybavovať svojpomocne, pripravte sa, že administratívu budete priebežne riešiť dva až tri mesiace. Pokiaľ chcete začať s výstavbou už začiatkom jari, dokumentáciu je ideálne zabezpečiť už v zime, napríklad v decembri, najneskôr však v januári. S ohľadom na technologické postupy pri mokrých procesoch, ktoré sa môžu realizovať pri teplote od 5 °C, sa potom s prvými prácami na stavbe môže začať v marci.

Podanie žiadosti nie je všetko

Prvým krokom je podanie žiadosti o stavebné povolenie, ku ktorej treba doložiť list vlastníctva (ako dôkaz vášho práva k pozemku), druh stavby, katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, ako aj parcelné čísla susedných dotknutých pozemkov, projektovú dokumentáciu, architektonické riešenie a statické posúdenie stavby, zoznam účastníkov stavebného konania a predpokladané termíny spustenia a ukončenia výstavby.

Odporúčame spracovať s projektantom zároveň aj realizačnú dokumentáciu, resp. projekt na prípravu a uskutočnenie stavby. Mala by byť pre zhotoviteľa dostatočne spoľahlivým a prehľadným vodidlom pri budovaní stavebného objektu. Vo fáze projektovej dokumentácie sa pripravuje aj teplotechnický posudok, ktorý informuje o tom, ako je zabezpečená tepelná ochrana jednotlivých stavebných konštrukcií, ako aj celého objektu.

Ak ide o vstup na pozemok z miestnej komunikácie I., II. alebo III. triedy, budete k žiadosti o stavebné povolenie potrebovať aj povolenie na vjazd a pripojenie na komunikáciu. K nemu je nevyhnutné doložiť dopravný projekt od dopravného inžiniera, ktorý ho spracuje spolu s potrebným dopravným značením. Projekt musí pozrieť dopravný inšpektorát v danom regióne. S vyjadrením od cestárov a od dopravného inšpektorátu môžete potom zamieriť na okresný úrad, ktorý vydá povolenie na vjazd.

Na akom pozemku plánujete svoj dom budovať?

V prípade, že chcete stavať na mieste, ktoré nie je primárne určené na výstavbu, ako je poľnohospodárska pôda alebo lúka, treba parcelu vyňať z pôdneho fondu. Na to potrebujete geometrický plán, ktorý zavkladujete na katastri. Pozemok zameria geodet a v pláne sa vyznačia zastavané časti, spevnené plochy, terasy, chodníky, ako aj hranice pozemku. Na pozemkovom úrade treba pripojiť aj situáciu a kolok ako doklad o uhradení správneho poplatku. Ak je všetko v poriadku, úrad vydá územné rozhodnutie. Samostatnou kapitolou sú pozemky, nachádzajúce sa v blízkosti chránených krajinných oblastí (CHKO). Pozemky sú totiž odstupňované podľa bonity pôdy, takže parcely v susedstve CHKO môžu byť pri vyňatí z pôdneho fondu oveľa drahšie.

V neposlednom rade treba vyriešiť aj prípojky na plyn, elektrinu, mestskú verejnú dažďovú aj splaškovú kanalizáciu – v praxi to znamená pripraviť projekt prípojky a zaplatiť pripojovací poplatok. Ak nemáte možnosť sa pripojiť na miestnu kanalizačnú sieť, môžete splaškovú vodu napojiť na žumpu, a dažďovú vodu  vyriešiť vsakovacími košmi či drenážami.

Lehota na odvolanie

Keď stavebnému úradu predložíte všetky potrebné dokumenty, začne sa stavebné konanie. Lehota na vyjadrenie úradu je štandardne 30 dní. V prípade problémových situácii, resp. špecifických prípadov môže úrad rozšíriť túto dobu až na 60 dní – o tejto skutočnosti je povinný vás informovať. Treba mať na pamäti, že stavebné povolenie nadobúda skutočnú právoplatnosť až po uplynutí 15 dní od samotného rozhodnutia stavebného úradu. Ide totiž o dobu, počas ktorej sa môžu k stavebnému povoleniu vyjadriť ostatní účastníci konania, resp. môžu podať odvolanie. Ak je účastníkov konania len pár (napríklad susedia, resp. majitelia okolitej dotknutej zástavby), môžete ich navštíviť s pripraveným tlačivom – jeho podpisom potvrdia, že sa vzdávajú odvolania. Na úrade potom celý proces môžu skrátiť.

Na záver treba dodať, že prípravnú fázu spojenú s vybavovaním stavebného povolenia, ako aj ďalších potrebných dokumentov naozaj netreba podceniť. Rozhodne si tieto záležitosti nenechávajte na poslednú chvíľu.

Autor článku
Ing. Rudolf Lipták
Riaditeľ
Môžem Vám nejako poradiť?
Ľubomír Sirota
Obchodný zástupca
0948 154 157
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu
Andrea Friščáková
obchodná zástupkyňa
0948 888 413
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu

Ďalšie články

6 mýtov o zateplení polystyrénom
Chystáte sa zatepľovať dom? Polystyrén je obľúbený materiál opradený množstvom mýtov. Pozrite sa s nami na 6 najčastejších.
19.6.2020 2372x
Je správne odvetranie strechy dôležité?
Od čoho závisí jej životnosť? Závisí len od výberu strešnej krytiny, alebo musíme myslieť aj na správne odvetranie?
10.5.2024 136x